Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden
De identiteit van LINC,

hierna aangeduid als “ons” of “wij” gevestigd aan de Vincent van
Goghstraat 1, 5671 GW te Nuenen. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van
koophandel onder het nummer: 68004974. Te bereiken voor vragen en dergelijke
info@lincshop.nl. Wordt geacht de volgende algemene voorwaarden te bewerkstelligen:
De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna
aangeduid als “je”) worden geplaatst bij LINC, via de LINC website of de mobiele website
(gezamenlijk aangeduid als www.lincshop.nl).
Door gebruik te maken van linchop.nl en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat
je bent gebonden door de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Zorg
dat je de voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.
Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan, met een woonadres in
Nederland kunnen een bestelling plaatsen. Bestellingen die worden betaald met iDEAL
kunnen vanaf 16 jaar worden gedaan.
Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op lincshop.nl worden aangeboden, biedt
geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden
ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.


We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de voorwaarden, die geldt voor jouw
bestelling, is de versie die te vinden is op lincshop.nl ten tijde van de plaatsing van je
bestelling.
LINC wil je de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken moeten we
ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord (i)
geen mededelingen of content die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op
onze bedrijven, producten of diensten te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden, of
promoten; (ii) niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken dat andere
gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website, of
de veiligheid van de website beïnvloedt, of (iii) geen apparaat te gebruiken of proberen een
motor, software, hulpmiddel, agent of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om
te navigeren en zoeken in de website, of om de inhoud van de website te kopiëren.


We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en het
account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze
algemene voorwaarden schenden.
Artikel 1. Definities
Hetgeen gepresenteerd aan u in onderstaande algemene voorwaarden wordt geacht te
betekenen:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
een overeenkomst op afstand aangaat met ons;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ons
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met
het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en LINC gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen;


Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ons in staat stelt om informatie
die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke
tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
Algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij ons zijn in te zien en zij op verzoek
van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van
deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
het meest gunstig is.
Artikel 3. Aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als wij gebruik
maken van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het
aanbod bindt ons niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen;
− de kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het basistarief;
− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze
deze voor de consument te raadplegen is;
− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem
niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij
deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;


− de gedragscodes waaraan wij ons hebben onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst
die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
Artikel 4. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen
wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van
data en zorgen wij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch
kan betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Wij kunnen – binnen wettelijke kaders – op de hoogte gesteld worden of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Wij zullen bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
b. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij wij deze
gegevens al aan de consument hebben verstrekt vóór de uitvoering der
overeenkomst;
6. Indien wij ons hebben verplicht tot het leveren van een reeks van producten of
diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 5. Herroepingsrecht
Bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn
gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van
zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren
en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons
retourneren, conform de door de ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 6. Kosten en uitsluiting van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na de terugzending of herroeping,
terugbetalen.
3. Het herroepingsrecht kan door ons alleen worden uitgesloten indien wij dit duidelijk
in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, hebben vermeld.
4. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die niet retour aangemeld worden via de website
e. die niet binnen de gestelde termijn door ons zijn ontvangen
f. die zijn afgeprijsd
Artikel 8. De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien wij dit bedongen hebben:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Artikel 9. Conformiteit en garantie
1. Wij staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Artikel 10. Levering en uitvoering
1. Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar
heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden
is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed leveren.
Artikel 11. Betaling
1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.
2. In geval van wanbetaling van de consument hebben wij behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke
kosten in rekening te brengen.

Waar bent u naar op zoek?